Artboard 1

Varsel om påbud

Du har modtaget et varsel om påbud, som betyder, at kommunen påtænker at give dig et påbud om at lave et nyt spildevandsanlæg på din ejendom.

Du har nu 8 uger til at komme med bemærkninger, hvis du mener, at der er fejl i de oplysninger, som vi bruger i varslet. Den præcise frist for at komme med bemærkninger er beskrevet i varslet.

Inden vi giver dig et påbud, afholder vi et informationsmøde, hvor du kan komme og høre nærmere. Det vil også være muligt at tale med en spildevandsmedarbejder. Se mere på næste fane.